Trợ động từ avoir và être trong tiếng pháp xét dưới góc độ ngữ nghĩa và một số hệ quả sư phạm – The auxiliary verbs “Avoir” and “Etre” in semantic angle in French

In French, a composite verb is normally formed with one of the auxiliary verbs “AVOIR” and “ETRE”. Most of these verbs are with “AVOIR”, and only 0,3% are with “ETRE”. From general remark on the function of AVOIR and ETRE as significative verbs, this article analyses the role of these words as auxiliary verbs in forming grammatical meaning of verbs in past composite tense. Given the particularity of the function of each verb, each auxiliary verb above will have different influences to the grammatical meaning of the sentence, and consequently may make the sentence carry different meanings..

http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1046261&sp=T&sp=1&suite=def

Advertisements

Trật tự từ trong tiếng Pháp và tiếng Việt

The issue of the order of words has been researched for a long time in the way of logic and rhetotic. The order of words has been also studied as a specific characteristics of type of language in the way of syntax, semantics and lately in the way of pragmatics. It plays a role in showing the focus emphasized and expressing the modality.

http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1036126&sp=T&sp=1&suite=def

Trào lưu hậu cấu trúc luận và những vấn đề đặt ra đối với ngành ngôn ngữ học ứng dụng

Bài viết trình bày những nội dung cơ bản của trào lưu hậu cấu trúc luận liên quan đến ngành ngôn ngữ học ứng dụng, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ. Mục đích của bài viết là phân tích những thách thức mà trào lưu hậu cấu trúc luận đặt ra đối với giáo dục ngoại ngữ ở Việt Nam. Đồng thời bài viết cũng đưa ra những gợi ý cần nghiên cứu sâu hơn để lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ ở Việt Nam có thể tìm ra những giải pháp cho những thách thức đó.

http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1046547&sp=T&sp=1&suite=def

Tổ hợp cú phóng chiếu chính phụ trong tiếng Việt

Tổ hợp cú là khái niệm được Halliday sử dụng khi nghiên cứu về các đơn vị ngữ pháp trên cú theo quan điểm chức năng hệ thống thay cho khái niệm câu vẫn được dùng trong ngữ pháp truyền thống. Tổ hợp cú được phân làm hai loại dựa trên mối quan hệ logic ngữ nghĩa thành tổ hợp cú bành trướng và tổ hợp cú phóng chiếu, theo mối quan hệ thứ bậc thành tổ hợp cú đẳng lập và tổ hợp cú chính phụ. Bài báo này tập trung khảo sát mối quan hệ phóng chiếu trong tổ hợp cú chính phụ trong tiếng Việt..

http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1046481&sp=T&sp=1&suite=def

Tính tình thái ngôn ngữ : đóng góp vào một quan điểm lý thuyết

Tình thái là một khái niệm rộng và phức tạp, đến nay vẫn còn gây nhiều tranh luận trong giới ngôn ngữ. Bài viết mong muốn đóng góp thêm một cách quan niệm, một hướng tiếp cận khác. Việc phân loại tình thái đến nay rất đa dạng do các nhà ngôn ngữ quan tâm đến những góc độ khác nhau của tình thái. Theo tác giả, cách phân loại tốt phải phục vụ đắc lực cho nghiên cứu thực nghiệm những yếu tố ngôn ngữ cụ thể. Ở đây, tác giả đã lấy mốc là câu xác tín, để xem xét các sự “tình thái hoá” xoay quanh điểm khởi đầu này. Việc nghiên cứu lần lượt được tiến hành theo bốn thái: xác tín, khả năng, đánh giá và liên chủ thể. Tiếp cận quan điểm tình thái theo hướng này. tác giả hi vọng sẽ giúp một tiếng nói vào việc giải quyết các nhiệm vụ đặt ra theo chiều sâu một cách toàn diện và hiệu quả hơn..

http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1046336&sp=T&sp=1&suite=def

Thiết kế và xây dựng công cụ đánh giá kỹ năng nghe hiểu – Test construction as a tool for speaking skill assessment

It”s common knowledge that gaining an insight into the theoretical side of testing is difficult. But it is also hard work to produce a language test of high quality. Within the framework of this article, our intention is to provide as good as possible an account of main principles, techniques and procedures in designing and constructing a test in speaking skill, one of the four key language skills required of any foreign language learners.

http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1046255&sp=T&sp=1&suite=def

The role of English in the internationalization of higher education in Vietnam

The aim of this paper is to discuss the role of English in the internationalisation of higher education in Vietnam. The paper begins with exploring the concepts of “internationalization” and “globalisation” and discussing their impacts on higher education. Then it attempts to point out the opportunities internationalisation and globalization bring to the Vietnamese higher education and the challenges the Vietnamese higher education may experience as a result of internationalisation and globalisation. Having explored the above issues, the paper turns to a discussion of the roles of English in the internationalisation of higher education in Vietnam. .

http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1046545&sp=T&sp=1&suite=def